Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Chránená dielňa

Health & Safety First s.r.o.

Chráneným pracoviskom je pracovisko pre občana so zdravotným postihnutím, na ktorom buď pracuje len jeden občan so zdravotným postihnutím alebo ak na ňom pracuje viac občanov so zdravotným postihnutím, ich podiel na pracovisku je menej ako 50 %.

Spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9 -násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (celková cena práce je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní).

 
V roku 2023 by ste mali za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého Vaša spoločnosť nezamestnáva zaplatiť 1540,-€. U nás stačí ak spravíte objednávku za 1369,-€ a ušetríte (priama úspora) 171,- € za jedno neobsadené pracovné miesto.

Príklad

Máte spoločnosť, ktorá má 20 zamestnancov, avšak nemôžete zamestnávať občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

V roku 2023 je poplatok za nezamestnávanie ZŤP osoby 1540,- €. Zadáte objednávkou zákazku chránenej dielni na poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru, v objeme aspoň 1369,-€ za každého chýbajúceho zamestnanca so ZŤP v roku 2023. ( Daná výroba, služba musí mať CHD povolenú v štatúte CHD).

V prípade zadania zákazky našej chránenej dielni získate naše služby pre Vašich zamestnancov na rozdiel od zaplatenia povinných odvodov, pri ktorom nezískate nič.

Naša spoločnosť ako chránená dielňa, Vám poskytuje svojimi službami naplnenie zákazky a v tom prípade si môžete uplatniť 100% odpočet odvodov.

Najčastejšie otázky

Od akého počtu zamestnancov sa ma týka povinnosť zamestnávať zdravotne postihnuté osoby?

Základný počet zamestnancov, pri ktorom sa vás to týka je 20. To znamená, že keď dosiahnete 20 zamestnancov máte mať 1 zamestnanca zo zdravotným postihnutím. Pokiaľ pre takého neviete vytvoriť pracovnú pozíciu zaplatíte základný odvod, alebo využijete náhradné plnenie.

Ak máme viac zamestnancov, ako vypočítame našu povinnosť?

Počíta sa ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, pričom číslo sa zaokrúhľuje matematicky.

Napríklad, mám 90 zamestnancov x 3,2 % = 2,88. Mal by som zamestnávať 2,88, teda 3 pracovníkov zo zdravotným postihnutím.

Mal by som zamestnávať 3 ľudí zo ZPS, ale zamestnávam iba jedného.

V tom prípade, máte opäť na výber. Buď za 2 zamestnancov zaplatíte poplatok, alebo využijete možnosti náhradného plnenia.

Výška poplatku za nezamestnávanie osôb zo ZPS a výška náhradného plnenia?

Pre rok 2023 je výška poplatku: 1540 € (bez DPH) a objem nákupu v chránenej dielni pokiaľ pracovisko výrobky zhotovuje: 1369 € (bez DPH)

Prečo niektoré dielne dávajú do náhradného plnenia 100% z fakturovanej sumy a iné 10%?

Záleží na tom, či dielňa výrobok zhotovuje, alebo ho len obchoduje. V prípade, že dochádza k zhotoveniu výrobku v dielni – môže vystaviť potvrdenie na celú sumu výrobku.

Ako dokladovať náhradné plnenie?

  1. kópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva) 
  2. kópiu dokladu o zaplatení
  3. Potvrdenie pre zamestnávateľa – vystaví spoločnosť Health & Safety First s.r.o.
  4. Ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy – rozpis je na faktúre, prípadne na dodacom liste
  5. Doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 – kópiu dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne zabezpečí spoločnosť Health & Safety First s.r.o.

Podľa interných smerníc ÚPSVaR platbu za tovar alebo poskytnutú službu je zamestnávateľ povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 

 

Informácie (prílohy, tlačivá) z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najčastejšie chyby, pre ktoré nemusí UPSVaR uznať potvrdenie ?

Treba si dať pozor, aby už na objednávke bolo jasne napísané, že sa robí za účelom vystavenia náhradného plnenia. Pokiaľ chcete aby Vám bolo uznaných 100 % mal by štatút chránenej dielne obsahovať výrobu sortimentu, ktorý objednávate.