Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Diizokyanáty

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu lesníckych strojov

Základné informácie o službe

  • Všetky osoby ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty sú povinné absolvovať školenie.

  • Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie.
  • Školenie zabezpečujeme vo forme e-learningu. 
Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
cenník

Popis školenia:

Diizokyanáty sú chemické látky, ktoré sa dodávajú v kvapalnej či pevnej forme alebo vo forme roztoku. V kombinácii s polyolmi (napr. polyestery a polyétery s voľnou hydroxylovou skupinou) či s inými zlúčeninami s aktívnymi atómami vodíka sa využívajú k výrobe pórovitých alebo nepórovitých polyuretánových polymérov, náterov, lepidiel, tesniacich hmôt, elastomerov a lakov.

Legislatíva

Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú všetky osoby ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, povinné absolvovať školenie.

Vykonávame odbornú prípravu pre prácu s diizokyanátmi pre nasledovné skupiny:
• Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu s diizokyanátmi samostatne
• Zamestnanci vykonávajúce práce s diizokyanátmi
• Vedúcich zamestnancov, ktorí zamestnancov pracujúcich s diizokyanátmi riadia

Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie. Pred začatím práce absolvujú odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:
• Diizokyanáty A – Všeobecná odborná príprava
• Diizokyanáty A+B – Stredne pokročilá odborná príprava
• Diizokyanáty A+B+C – Pokročilá odborná príprava

ŠKOLENIE ZABEZPEČUJEME FORMOU E-LEARNINGU. Po absolvovaní e-learningu budú zamestnancom, ktorí sa odbornej prípravy zúčastnia vygenerované „Certifikáty o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi“.

Platnosť odbornej prípravy je najmenej raz za 5 rokov a v rozsahu podľa osobitného predpisu s prihliadnutím na meniace sa podmienky.

Prihlášky


Cenník