Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Základné informácie o službe:

  • Zabezpečíme implementáciu GDPR

  • Zabezpečíme Vám zastupovanie v oblasti GDPR bez implementácie

  • Vykonávame analýzu GDPR – kontrola, či je GDPR implementované správne

  • Vypracujeme Vám dokumentáciu GDPR na mieru

  • Aplikujeme GDPR do praxe

  • V prípade legislatívnych zmien aktualizujeme dokumentáciu.

Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
Cenník

Popis služby:

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR), plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. V Úradnom vestníku Európskej únie bolo vyhlásené 27. apríla 2016.[1] Nariadenia, v schválenom znení[2], sú priamo účinné pre každý členský štát EÚ. V slovenskom právnom poriadku je nariadenie premietnuté aj do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017.[3] Zákon 18/2018 Z. z. je účinný na Slovensku rovnako ako GDPR od 25. mája 2018. Zákon bol priamo aj nepriamo aktualizovaný v roku 2019 (v znení č. 35/2019 Z. z. (nepriamo), 221/2019 Z. z.).

Služby GDPR - v skratke: Všeobecná ochrana osobných údajov - Humenné

Prihlášky:


Cenník: