Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Školenia na obsluhu lesníckych strojov

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu lesníckych strojov

Základné informácie o školení:

  • Vykonávame kurzy a školenia na obsluhu lesníckych strojov

  • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)

  • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

  • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OŠ formou SMS

  • Účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku

  • Vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak

  • Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti

  • Platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave.

Základné informácie o službe
Popis školenia
prihlášky
cenník

Popis školenia:

Obsluhovať lesný stroj môže len osoba s platným potvrdením o absolvovaní kurzu vydaným akreditovaným školiacim strediskom. Zamestnávateľ preto môže stroj prideliť len takému zamestnancovi, ktorý toto oprávnenie na daný stroj vlastní. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

Vykonávame školenia na všetky druhy a triedy lesníckych strojov a zariadení a zariadení:

ROZDELENIE LESNÍCKYCH STROJOV A ZARIADENÍ DO SKUPÍN:
1 A – VYŤAHOVAČE
1 B – UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE TRAKTORY PRI SÚSTREĎOVANÍ DREVA
1 C – KOLESOVÉ A PÁSOVÉ VYVÁŽACIE SÚPRAVY NA DREVO A DREVENÉ SORTIMENTY
1 D – STABILNÉ LANOVÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA V LESNÍCTVE
1 E – JEDNOÚČELOVÉ A VIACÚČELOVÉ ZARIADENIA NA ŤAŽBU, ODVETVOVANIE, KRÁTENIE A ODKÔRŇOVANIE STROMOV A DREVENÝCH SORTIMENTOV

Účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných lesných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Po absolvovaní kurzu získajú písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných lesníckych strojov a  zariadení.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, preukaz na lesnícke stroje “, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 36 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu  ,,preukaz na lesnícke stroje“
• vystavenie písomného dokladu ,,preukazu na lesnícke stroje“, ktorý je akceptovaný aj v krajinách Európskej únie

Prihlášky


Cenník