Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Zásady ochrany osobných

údajov

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť HEALTH & SAFETY FIRST, s.r.o. spracúva poskytnuté osobné údaje fyzických osôb.  HEALTH & SAFETY FIRST, s.r.o.  pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám spoločnosť HEALTH & SAFETY FIRST, s.r.o.  poskytuje nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa :

HEALTH & SAFETY FIRST, s.r.o.

sídlo: Štefániková 1549/18,6 066 01 Humenné

IČO: 52914674

email: gdpr@hasfirst.sk

tel.: +421 905 671 439,  www.hasfirst.sk

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

Účel spracúvania:

plnenie zmluvných činností, vykonanie činností na základe prijatej objednávky alebo na základe poskytnutia súhlasu.

Právny základ:

Zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 125/2006 Z.z Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 356/2007 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

Vyhláška č. 500/2006 Z.z VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. augusta 2006,ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi

Vyhláška č. 121/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii

Vyhláška č. 478/2008 z.z Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 431/2002 Z.z., Zákon o účtovníctve

Zákon č. 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Zákon č. 283/2002 .Z.z. Zákon o cestovných náhradách

Zákon č. 540/2001 Z.z. Zákon o štátnej štatistike

Zákon č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o  zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

a taktiež je právnym základom podľa §13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR existencia oprávneného záujmu prevádzkovateľa

Spracúvané osobné  údaje na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefón, podpis, posudok o zdravotnej spôsobilosti, fotografia, rodinný stav, štátne občianstvo, národnosť, pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, a pod. v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb Marketing – zasielanie newsletterov Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie emailov o našich novinkách a prebiehajúcich akciách. Ak ste našim klientom, robíme tak  na základe existencie zmluvného vzťahu medzi nami, resp. na základe oprávneného záujmu, keďže predpokladáme, že vás naše služby zaujímajú.

Fotografie a video záznamy z odborných seminárov na niektorých našich podujatiach vytvárame fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na našom webe a na sociálnych sieťach. Pri týchto materiáloch nikdy neuvádzame mená účastníkov. Pokiaľ by ste však na záznamoch nechceli byť, dajte nám prosím vedieť osobne, mailom alebo telefonicky.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov subjekty v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa nerealizuje.

Doba uchovávania osobných údajov závisí od určeného účelu spracúvania a od nutnosti archivácie podľa schváleného registratúrneho plánu spoločnosti, ktorý takisto vychádza z určeného účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov.

Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám. Jedná sa o tieto práva:

Právo na prístup môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame právo na výmaz môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a/ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b/ odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c/ vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

d/ Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

e/ Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f/ Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a/ popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b/ spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c/ Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d/ Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov

v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlas :

ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Právo vzniesť námietku

môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť

máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje

Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že my ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Iné aspekty ochrany osobných údajov v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na tel. č+421 905 671 439, e-mail: gdpr@hasfirst.sk