Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

KURZY PRVEJ POMOCI (PP)

Základné informácie o službe:

  • Zabezpečujeme školenia prvej pomoci pre zamestnancov

  • Zabezpečujeme školenia prvej pomoci pre fyzické osoby

  • Výsledkom sú vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a Osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
Cenník

Popis služby:

Poskytujeme kurzy prvej pomoci v súlade s vyhlaškov 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kuzy prvej pomoci.

Hlavné ciele kurzu:

  • a.) Kognitívna oblasť: Získanie teoretických vedomostí potrebných na efektívne poskytovanie prvej pomoci.
  • b.) Psychomotorická oblasť: Získanie a aplikácia praktickej zručnosti na poskytovanie prvej pomoci.
  • c.) Afektívna oblasť: Získanie pozitívneho postoja a ochoty k poskytovaniu prvej pomoci

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZU:

A. Teoretické vedomosti o

1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
10. krvácaní z rán, šoku,
11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
5. poskytnutie prvej pomoci pri
a) poruchách vedomia,
b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
d) krvácaní z rán, šoku,
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
f) neúrazových náhlych príhodách, ktorémôžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievnamozgová príhoda,
6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Prihlášky:


Cenník: