Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (PZS)

Základné informácie o službe:

  • Vykonávame posúdenie zdravotného rizika

  • Vykonávame hygienický audit zadarmo

  • Vypracúvame posudky o riziku a prevádzkové poriadky (pre biologický faktor, chemický faktor, expozícia hluku a iné..),

  • Navrhujeme zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia

  • Určíme rozsah a náplň preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík alebo osobitných predpisov

Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
Cenník

Popis služby:

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Činnosť pracovnej zdravotnej služby zahŕňa najmä nasledovné aktivity:

  • dohľad nad pracovnými podmienkami
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
  • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou
Služby PZS - v skratke: Pracovná zdravotná služba - Humenné

Prihlášky


Cenník