Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE OSÔB NA OBSLUHU RUČNEJ MOTOROVEJ REŤAZOVEJ PÍLY PRI ŤAŽBE DREVA (PILČÍCKY KURZ)

Základné informácie o školení:

  • Vykonávame kurzy na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

  • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)

  • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

  • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OŠ formou SMS

  • Účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku

  • Vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak

  • Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
  • Platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave
Základné informácie o službe
Popis školenia
prihlášky
cenník

Popis školenia:

Cieľom výchovnej a vzdelávacej aktivity je oboznámiť, naučiť a preveriť znalosti účastníkov vzdelávacej aktivity o správnom používaní prenosnej ručnej motorovej reťazovej píly pri:

  • ťažbe dreva

Praktické zaučenie je priebežne rozložené počas celého trvania kurzu. Cieľom píličskeho kurzu je získanie základnej zručnosti ovládania motorovej píly, pohybu a zaisťovania sa na pracoviskách pri práci s motorovou pílou, znalosť konštrukcie, jednoduchej údržby, ukladania, vykonávania prehliadok a skúšok motorovej píly.

Vo vydanom písomnom doklade ,,  pílíckom preukaze“ o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia,
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz,
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky,
• dátum a miesto vydania preukazu,
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, pilčíckeho preukazu “, kde Vás upozorníme formou sms správy na:
• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 36 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu  ,,pilčíckeho preukazu“
• vystavenie písomného dokladu ,, pilčíckeho preukazu“, ktorý je akceptovaný aj v krajinách Európskej únie

Prihlášky


Cenník