Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (BOZP)

Základné informácie o službe:

 • Zabezpečujeme školenia BOZP

 • Vykonávame audit BOZP zadarmo

 • Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie BOZP

 • Aktualizujeme Vám starú dokumentáciu BOZP

 • Zabezpečujeme bezpečnostnotechnickú službu (BTS)

 • Vykonávame kontroly priestorov z hľadiska BOZP

Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
cenník

Popis služby:

Audit BOZP pozostáva z :

 • komplexného preskúmania dokumentácie
 • komplexného preskúmania administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov
 • komplexného preskúmania systému vzdelávania zamestnancov

V záverečnej správe z auditu BOZP obdržíte reálne, nezávislé informácie o stave vášho systému BOZP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia.

Vo výkone auditov BOZP máme skúsených technikov z dlhoročnými skúsenosťami. Ich úročenie nadobudnuté pri výkonoch inšpekcie orgánov dozoru uplatňujú naši technici pri samotných auditoch a preto naše správy úplne korešpondujú so skutočným stavom vášho systému riadenia BOZP.

Samotným auditom BOZP si zabezpečíte odhalenie vašich slabých miest v systéme riadenia BOZP v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným pracovným úrazom, nehodám alebo poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

Vypracovanie dokumentácie :
Pravidlá na zaistenie BOZP ( bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ), politika BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a program jej realizácie; analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, projekt školení, prevádzkové poriadky pracovísk, postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia, zakázané práce ženám a mladistvým, smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami, smernica na ochranu nefajčiarov, smernica pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami  a ostatné vnútropodnikové smernice.

Činnosť autorizovaného a bezpečnostného technika:

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
 • vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 • odborná poradenská činnosť pre odberateľa
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

Bezpečnostnotechnické služby (BTS) §22 zákona 124/2006 Z.z o BOZP

 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem
 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie
 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov
 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí
 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad
 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, ich registrácia a vedenie evidencie registrovaných pracovných úrazoch
 • Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov
 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení …)
 • Evidencie školení z oblasti BOZP
Služby BOZP - v skratke: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Humenné

Prihlášky


Cenník