Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE OSÔB NA OBSLUHU POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV

Základné informácie o školení:

 • Vykonávame kurzy a školenia na obsluhu poľnohospodárskych strojov

 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)

 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

 • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OŠ formou SMS
 • Účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku
 • Vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • Zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • Platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave.
Základné informácie o školení
Popis školenia
prihlášky
Cenník

Popis školenia:

Cieľom výchovnej a vzdelávacej aktivity je oboznámiť, naučiť a preveriť znalosti účastníkov vzdelávacej aktivity o obsluhe poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Praktické zaučenie je priebežne rozložené počas celého trvania kurzu. Počas kurzu získajú účastníci vedomosti potrebné na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pi práci.

Vykonávame odbornú prípravu na všetky druhy a triedy vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení:

 • Samochodné rezačky
 • Obilné kombajny
 • Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín
 • A.    Zberače ľanu

  B.    Zberače zemiakov

  C.   Zberače repy

  D.   Zberače chmeľu

  E.    Zberače objemových krmív

  F.    Ostatné zberače

Podľa zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci môže zamestnávateľ poveriť na prácu s poľnohospodárskym strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení pre danú triedu a druh poľnohospodárskeho stroja a zariadenia.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, preukaz na poľnohospodárske stroje “, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 36 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu  ,,preukaz na poľnohospodárske stroje“
• vystavenie písomného dokladu ,,preukazu na poľnohospodárske stroje“, ktorý je akceptovaný aj v krajinách Európskej únie

Prihlášky:


Cenník