Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

ŠKOLENIA LEŠENÁROV

Základné informácie o školení:

 • Vykonávame kurzy na všetky druhy lešení,

 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)

 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

 • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OB formou SMS,

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave.
Základné informácie o školení
Popis školenia
prihlášky
Cenník

Popis školenia:

Minimálne požiadavky:

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave

Platné rozdelenie skupín podľa vyhlášky 356/2007 Z.z., v zmysle prílohy č. 8:

a) rúrkové lešenie,
b) podperné lešenie
c) pojazdné a voľne stojace lešenie,
d) drevené lešenie,
e) stavebný plošinový výťah
f) dielcové lešenie.

Účastníkovi bude vystavený písomný doklad „Preukaz lešenára“ podľa druhu lešenia ak teoretickú a praktickú časť skúšky vykonal s výsledkom vyhovel.

Vo vydanom písomnom doklade ,, preukaze lešenára “ o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz.Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Vo vydanom písomnom doklade ,, preukaze lešenára “ o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz.Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

NEEXISTUJE VZOR AKO MÁ PÍSOMNÝ DOKLAD VYZERAŤ !!! Uvedené je len čo ma obsahovať podľa zákona 124/2006 Z.z..

Všetko čo je na preukaze na viac, je len bonus a nie je to povinnosť.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, preukazu lešenára “, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 12 mesiacov v zmysle vyhlášky 147/2013 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu ,, preukazu lešenára “
• vystavenie písomného dokladu ,, preukazu lešenára “,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz LEŠENÁROV ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

Prihlášky:


Cenník