Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE OSÔB NA OBSLUHU STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (STROJNÍCKY KURZ)

Základné informácie o školení:

 • Vykonávame kurzy a školenia na všetky kategórie stavebných strojov a zariadení

 • Zabezpečujeme opakované školenia (OŠ)

 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

 • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OB formou SMS,

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,
Základné informácie o školení
Popis školenia
prihlášky
Cenník

Popis školenia:

Stavebné stroje patria už dlhé roky medzi najväčších pomocníkov ľudí pri stavebných prácach. Nakoľko využitie stavebných strojov je čoraz efektívnejšie a samotná modernizácia stavebných strojov spôsobuje to, že ich použitie je nevyhnutné k stavebným prácam, v dnešnej modernej dobe, by sme bez pomoci stavebných strojov mnoho nezvládli.

No k samotnej obsluhe stavebného stroja je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenia strojníkov, kurz strojníkov alebo školenie obsluhy stavebných strojov.

Minimálne požiadavky na uchádzačov sú zhrnuté v odseku nižšie :

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave

Platné rozdelenie skupín podľa vyhlášky 356/2007 Z.z., v zmysle prílohy č. 9   :

 1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
 2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka)
 3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor).

Účastníkovi bude vystavený „Písomný doklad o absolvovaní VaV na obsluhu vybraných strojov a zariadení“  so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Čo musí písomný doklad obsahovať :
Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

 • názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia,
 • evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
 • ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz,
 • činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
 • dátum vykonanie záverečnej skúšky,
 • dátum a miesto vydania preukazu,
 • odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

NEEXISTUJE VZOR AKO MÁ PÍSOMNÝ DOKLAD VYZERAŤ !!! Uvedené je len čo ma obsahovať podľa zákona 124/2006 Z.z.. Všetko čo je na preukaze na navyše, je len bonus a nie je to povinnosť.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, kde Vás upozorníme formou sms správy na :

 • vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 24 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
 • vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
 • výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu
 • vystavenie písomného dokladu na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz STAVEBNÝCH STROJOV ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

Prihlášky:


Cenník: