Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE OSÔB NA OBSLUHU MOTOROVÝCH VOZÍKOV (VZV)

Základné informácie o školení:

  • Vykonávame kurzy na všetky druhy motorových vozíkov

  • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)

  • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

  • Zabezpečíme Vám prax s motorovým vozíkom

  • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OB formou SMS,

  • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
  • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
  • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,
Základné informácie o školení
Popis školenia
prihlášky
Cenník

Popis školenia:

Minimálne požiadavky:

• účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
• vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
• zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
• platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

Pre účely vystavenia preukazov vodičov motorových vozíkov podľa triedy, druhu a spôsobu riadenia sa motorové vozíky delia:

Trieda I – elektrický vozík 
Trieda II – vozík so spaľovacím motorom.

Druh A – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné 
Druh B -Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s pákovým riadením 
Druh C – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné – s volantovým riadením 
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
– bez vodičského oprávnenia
Druh D – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – ručne vedené 
Druh E – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie – s pákovým riadením 
Druh W1 – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou do 5 ton – s volantovým riadením 
– s vodičským oprávnením B, C, D alebo T
– bez vodičského oprávnenia
Druh W2 –  Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie s nosnosťou nad 5 ton – s volantovým riadením a vodičským oprávnením B, C, D alebo T 
Druh G – Elektrické vozíky a vozíky so spaľovacím motorom vysokozdvíhacie riadené zo zdvíhacej plošiny 
Druh Z – Špeciálne motorové vozíky podľa podmienok ustanovených výrobcom alebo dovozcom motorových vozíkov.

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. :

Predná strana preukazu :
• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu a fotografia fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho „Preukazu obsluhy motorového vozíka“, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 36 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového „Preukazu obsluhy motorového vozíka“
• vystavenie „Preukazu obsluhy motorového vozíka“ ,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie.

Je možné u nás vykonať aj školenie VZV/kurz VZV ( na obsluhu MOTOROVÉHO VOZÍKA ) !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

Prihlášky


Cenník