Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

KOORDINÁCIA BOZP

Základné informácie

 • Spracujeme  plán BOZP, zaistíme jeho priebežnú aktualizáciu, doplnenie a vedenie

 • Informujeme zhotoviteľov o bezpečnostných a zdravotných rizikách na stavenisku,

 • Zabezpečíme koordináciu v čase prípravy a v čase realizácie stavby,

 • Vykonávame kontroly staveniska spolu s návrhmi opatrení a riešení,
 • Organizujeme a vedieme kontrolné dni k dodržiavaniu plánu BOZP  na stavbe,
 • Spoluúčasť pri objasňovaní príčin a okolností pracovných úrazov na stavenisku.
Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
Cenník

Popis služby

Koordinátor BOZP je odborne spôsobilá osoba, ktorej úlohou je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri príprave a realizácií stavby pre objednávateľa stavby. Koordinuje činnosť jednotlivých zhotoviteľov na stavbe prostredníctvom plánu BOZP a technologických a pracovných postupov vrátane rizík. Spolupracuje s kompetentnými osobami jednotlivých zhotoviteľov. Je spracovateľom plánu BOZP pri príprave stavby, ktorý následne počas výstavby aktualizuje. Prítomnosť koordinátora na stavbe vedie k zníženiu počtu nehôd v stavebníctve. 

NV SR č.396/2006 Z.z. predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Koordinácia BOZP pozostáva z :

 • Koordinátor BOZP  Vám spracuje oznámenie o zahájení prác pre príslušný inšpektorát práce podľa miesta stavby,
 • Zabezpečuje poradenskú činnosť a konzultácie k minimalizovaniu rizík a návrhy preventívnych opatrení,
 • Poskytuje poradenstvo rokovaní s orgánmi štátnej správy v rámci BOZP a OPP na stavenisku,
 • Vykonáva dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu
 • Pre potreby prípravy realizácie stavby a následného používania stavby Vám spracuje ďalšiu dokumentáciu BOZP a OPP,
 • Poskytuje pomoc pri vyplňovaní hlásenia ,,záznam o úraze“,
 • Zúčastňuje sa porád vedenia stavby, koordinačných porád stavby a kontrolných dní investora stavby,
 • Upozorňuje zhotoviteľov na nedostatky v uplatňovaní požiadaviek na BOZP.

Prihlášky:


Cenník