Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

Základné informácie o službe:

 • Zabezpečujeme školenia OPP

 • Vykonávame audit OPP zadarmo

 • Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie OPP

 • Odborné školenia protipožiarnych hliadok

 • Vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách

 • Vykonávame kontroly požiarno-technických zariadení.

Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
cenník

Popis služby:

Výkon činnosti technika PO dodávateľským spôsobom vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho technika PO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska OPP. Medzi tieto úkony patrí najmä :

 • vstupný audit stavu OPP (vykonáva sa na začiatku nášho pôsobenia),
 • vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia OPP,
 • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov z BOZP,
 • odborné školenia členov protipožiarnych hliadok,
 • preventívne protipožiarne prehliadky v dohodnutých lehotách (minimálne 1 x za 6 mesiacov),
 • aktualizácia interných smerníc OPP,
 • pravidelné vyhodnotenie účinnosti systému OPP.

Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti technika PO) je zníženie počtu drobných požiarov a zlepšenie dodržiavania predpisov o OPP vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na prípadné odstraňovanie príčin vzniku požiarov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi:

Vypracovanie dokumentácie z oblasti OPP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o OPP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

Základná dokumentácia :

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarna kniha
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarne evakuačné plány – textová časť
 • požiarne poplachové smernice – grafická časť
 • tematický a časový rozsah školenia zamestnancov
 • tematický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
 • zoznam členov protipožiarnej hliadky
 • požiarne poriadky pracovísk
 • pokyny na zváranie
 • pokyny na lepenie podlahovej krytiny
 • ďalšia dokumentácia:
 • prevádzkové denníky požiarnych uzáverov
 • pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu
 • iné

Dokumentáciu dodáme jeden krát v tlačenej forme. Pokiaľ máte záujem o základnú dokumentáciu, prípadne o niektorí z ďalších dokumentov, neváhajte nás kontaktovať a môžeme sa dohodnúť na podrobnostiach.

Služby OPP - v skratke: Ochrana pred požiarmi - Humenné

Prihlášky


Cenník