Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

Základné informácie o službe:

  • Zabezpečujeme školenia OPP

  • Vykonávame audit OPP zadarmo

  • Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie OPP

  • Odborné školenia protipožiarnych hliadok

  • Vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky v stanovených lehotách

  • Vykonávame kontroly požiarno-technických zariadení.

Základné informácie o službe
Popis služby
prihlášky
cenník

Popis služby:

Výkon činnosti technika PO dodávateľským spôsobom vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho technika PO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska OPP. Medzi tieto úkony patrí najmä :

  • vstupný audit stavu OPP (vykonáva sa na začiatku nášho pôsobenia),
  • vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia OPP,
  • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov z BOZP,
  • odborné školenia členov protipožiarnych hliadok,
  • preventívne protipožiarne prehliadky v dohodnutých lehotách (minimálne 1 x za 6 mesiacov),
  • aktualizácia interných smerníc OPP,
  • pravidelné vyhodnotenie účinnosti systému OPP.

Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti technika PO) je zníženie počtu drobných požiarov a zlepšenie dodržiavania predpisov o OPP vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na prípadné odstraňovanie príčin vzniku požiarov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

Dokumentácia ochrany pred požiarmi:

Vypracovanie dokumentácie z oblasti OPP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o OPP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

Základná dokumentácia :

  • požiarna identifikačná karta
  • požiarna kniha
  • požiarne poplachové smernice
  • požiarne evakuačné plány – textová časť
  • požiarne poplachové smernice – grafická časť
  • tematický a časový rozsah školenia zamestnancov
  • tematický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
  • menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
  • zoznam členov protipožiarnej hliadky
  • požiarne poriadky pracovísk
  • pokyny na zváranie
  • pokyny na lepenie podlahovej krytiny
  • ďalšia dokumentácia:
  • prevádzkové denníky požiarnych uzáverov
  • pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu
  • iné

Dokumentáciu dodáme jeden krát v tlačenej forme. Pokiaľ máte záujem o základnú dokumentáciu, prípadne o niektorí z ďalších dokumentov, neváhajte nás kontaktovať a môžeme sa dohodnúť na podrobnostiach.

Služby OPP - v skratke: Ochrana pred požiarmi - Humenné

Prihlášky


Cenník