Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

ŠKOLENIE VIAZAČ BREMIEN (VB)

Základné informácie o školení:

 • Vykonávame školenia viazača bremien v spolupráci so skúseným revíznym technikom zdvíhacích zariadení.

 • Zabezpečujeme opakované školenia (OŠ).

 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov.

 • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OŠ formou SMS,

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave
Základné informácie o školení
Popis školenia
prihlášky
Cenník

Popis školenia:

Praktické zaučenie je priebežne rozložené počas celého trvania kurzu. Viazači musia byť zoznámení so spôsobmi viazania a zavesovania bremien, dorozumievacími znameniami, bezpečným prístupom k bremenám, starostlivosťou o viazacie prostriedky a poučení o nebezpečných situáciách a manipuláciách. V prípade opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy je dôležité si zopakovať vedomosti zo základného kurzu viazča bremien, vysvetliť si novinky a poznatky z praxe viazača bremien.

No k samotnej práci viazača bremien je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie, ľudovo povedané – školenia viazača alebo kurz viazačov bremien. 

Minimálne požiadavky:

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave,

V našej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť kurz alebo školenie viazača bremien v spolupráci revíznym technikom zdvíhacích zariadení:
Účastníkovi bude vystavený písomný doklad „Preukaz viazača bremien“.

Vo vydanom písomnom doklade ,, preukaz viazača bremien“ o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z.:

• názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia, 
• evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
• ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, 
• činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti,
• meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva,
• dátum vykonanie záverečnej skúšky, 
• dátum a miesto vydania preukazu, 
• odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomného dokladu ,, preukazu viazača bremien “, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

• vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 36 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
• výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu  ,, preukazu viazača bremien “
• vystavenie písomného dokladu ,, preukazu lešenára “,ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz VIAZAČA BREMIEN ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

Prihlášky:


Cenník: