Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

ŠKOLENIA ŽERIAVNIKOV A MONTÁŽNYCH PLOŠÍN

Základné informácie o školení:

 • Vykonávame kurzy na všetky kategórie žeriavov a montážnych plošín.

 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ).

 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov.

 • Vedieme evidenciu, ktorá Vás upozorní na potrebu AOP alebo OB formou SMS,

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku,
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti,
 • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave
Základné informácie o školení
Popis školenia
prihlášky
Cenník

Popis školenia:

Minimálne požiadavky:

 • účastník výchovy a vzdelávania musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti
 • platný preukaz/písomný doklad pri aktualizačnej odbornej príprave

V našej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť nasledujúce kurzy a školenia na zdvíhacie zariadenia v spolupráci s revíznym technikom zdvíhacích zariadení:

 • Autožeriav
 • Mostový žeriav
 • Portálový žeriav
 • Vežový žeriav
 • Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m
 • Obsluha Hydraulickej ruky
 • Ramenový nakladač
 • Nakladač kontajnerov
 • Zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m
 • Iné ostatné druhy školení po konzultácie s revíznym technikom

Účastníkovi bude vystavený „Písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa vyhradených technických zariadení zdvíhacích a písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia“  

Čo musí písomný doklad obsahovať:

Vo vydanom preukaze o absolvovaní výchovy a vzdelávania budú uvedené údaje podľa § 16 ods. 5 písm. a) až písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z.:

 • názov a sídlo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorí vydali preukaz. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia
 • evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b)
 • ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz
 • činnosť, na ktorú sa preukaz vydáva a podľa potreby aj rozsah činnosti
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, vydáva
 • dátum vykonanie záverečnej skúšky
 • dátum a miesto vydania preukazu
 • odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis právnickej osoby, ktorí vydali preukaz.

Poskytujeme nadštandardné služby vo forme evidencie vášho písomný dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania podľa vyhradených technických zariadení zdvíhacích a písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu príslušného vyhradeného technického zariadenia, kde Vás upozorníme formou sms správy na:

 • vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 36 mesiacov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
 • vykonanie opakovaného oboznamovania 1 x 12 mesiacov v zmysle vyhlášky 147/2013 Z.z. ( obsluha pohyblivej pracovnej plošiny )
 • vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy ( AOP ) 1 x 5 rokov v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
 • výmenu / alebo v prípade straty vystavenie nového písomného dokladu
 • vystavenie písomného dokladu na obsluhu vybraných vyhradených technických zariadení, ktoré je akceptované aj v krajinách Európskej únie

Je možné u nás vykonať aj školenie/kurz  ŽERIAVNIKA ÚPLNE ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÉ KURZY RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE.

Školenie žeriavnikov na plošine v košiciach

Prihlášky:


Cenník: