Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Každý kto pozná alkohol určite pozná aj dychové skúšky na prítomnosť alkoholu. Mienka o týchto dychových skúškach u zamestnancov je vo väčšine prípadov negatívna a berú takúto kontrolu na prítomnosť alkoholu v dychu ako „šikanu“ od zamestnávateľa alebo od nás ako bezpečnostnotechnickej služby. Opak je pravdou.

Kto môže dať pokyn na vykonanie dychovej skúšky v rámci BOZP ?

Z hľadiska BOZP má zamestnávateľ povinnosť sústavne kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. (§ 9, ods. (1), písm. b) zákona 124/2006 Z. Z.)

Ako bezpečnostnotechnická služba vykonávame pre zamestnávateľa komplexné zabezpečenie BOZP, kde spadá aj kontrola na prítomnosť alkoholu u zamestnancov, čím si zamestnávateľ splní povinnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby. (§ 24, ods. (4) zákona 124/2006 Z. Z.)

Musím sa podrobiť dychovej skúške v rámci BOZP ?

Tak ako má zamestnávateľ povinnosť kontrolovať prítomnosť alkoholu u zamestnancov, rovnakú povinnosť podrobiť sa dychovým skúškam majú zamestnanci zamestnávateľa. Ďalšou z povinností zamestnanca je, nepožívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky na pracoviskách u zamestnávateľa a počas pracovného času a pod vplyvom týchto látok nenastupovať do práce. (§ 12, ods. (2), písm. l) zákona 124/2006 Z. Z.)

Je potrebná kalibrácia alkohol testera ?

Všeobecne záväzné právne predpisy neurčujú konkrétny druh alkohol testera. Zamestnávateľ môže vykonávať kontrolu na prítomnosť alkoholu v dychu zamestnancov aj orientačným alkohol testerom. (Inšpektorát práce Bratislava)

V prípade že nie je alkohol tester kalibrovaný a vykonáva sa len orientačná kontrola a zamestnávateľ odhalí u zamestnanca prítomnosť alkoholu v dychu, takýto výsledok možno spochybniť. Ak by zamestnávateľ na základe tohto výsledku z vykonanej dychovej skúšky okamžite ukonči pracovný pomer so zamestnancom a zamestnanec by sa voči takému rozhodnutiu odvolal na súde, súd by pravdepodobne vyhovel zamestnancovi. Toto je teoretická rovina takéhoto prípadu, každopádne výsledok dychovej skúšky nekalibrovaným alkohol testerom je spochybniteľná. (Inšpektorát práce Bratislava)

Je pozitívny výsledok dychovej skúšky dostatočným dôvodom k rozviazaniu pracovného pomeru ?

Dôvody na rozviazanie pracovného pomeru určuje zákonník práce v § 63. Rozviazanie pracovného pomeru závisí aj na okolnostiach a posúdení zamestnávateľa, či ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny avšak zákonník práce ani iný právny predpis nešpecifikuje čo možno pokladať za závažné porušenie pracovnej disciplíny. (§ 63 zákona 311/2001 Z. Z.)

Zamestnávateľ určí v pracovnej zmluve alebo vnútornom poriadku, čo považuje za porušenie pracovnej disciplíny, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a závažné porušenie pracovnej disciplíny. O okamžitom skončení pracovného pomeru hovorí zákonník práce v § 68. (§ 68 zákona 311/2001 Z. Z.)

Ako často má zamestnávateľ vykonávať dychové skúšky ?

Zákon 124/2006 Z. z. rozpráva o povinnosti zamestnávateľa sústavne kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. Konkrétnu periodicitu zákon neustanovuje a je na každom zamestnávateľovi, ako často bude vykonávať kontrolu na prítomnosť alkoholu v dychu svojich zamestnancov. (§ 9, ods. (1), písm. b) zákona 124/2006 Z. Z.)

Celú túto agendu pre našich zmluvných klientov zabezpečujeme my ako bezpečnostnotechnická služba. (bezpečnostnotechnická služba – HASFIRST)

Musí byť vyhotovený záznam z kontroly ?

Z legislatívneho hľadiska záznam z vykonanej kontroly nie je potrebný. Avšak, v prípade kontroly je zamestnávateľ povinný preukázať splnenie tejto povinnosti kompetentným úradom. Rovnako pri pozitívnom výsledku kontroly u zamestnanca slúži vypracovaný záznam o vykonanej kontrole ako dôkaz o tom že bola porušená pracovná disciplína. Jednou z povinností zamestnávateľa je viesť uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s BOZP. (§ 6, ods. (1), písm. n), zákona 124/2006 Z. Z.)

Ako má vyzerať záznam o vykonanej kontrole na prítomnosť alkoholu v dychu zamestnanca a môže zamestnanec odmietnuť podrobenie sa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu ?

Záznam o vykonanej kontrole na prítomnosť alkoholu v dychu zamestnanca nemá predpísaný vizuál, mal by však obsahovať najmä;

  • Základné údaje o zamestnávateľovi,
  • Dátum, čas a miesto vykonanie skúšky,
  • Meno pracovníka BOZP, ktorý vykonával skúšku,
  • Meno svedka, ktorý bol prítomný pri skúške,
  • Typ a číslo alkohol testeru, ktorý bol použitý,
  • Názov subjektu a výsledok skúšky,
  • Podpis všetkých zúčastnených osôb.

Zamestnanec ma povinnosť podrobiť sa kontrole na prítomnosť alkoholu v dychu zamestnanca podľa § 12, ods. (2), písm. l) zákona 124/2006 Z. Z. . Zamestnávateľ môže prostredníctvom zmluvy, pracovného poriadku alebo smernice na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok stanoviť podmienky, kedy zamestnanec môže odmietnuť vykonanie kontroly na prítomnosť alkoholu v dychu.