Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Strach zo zlodejov, problémoví susedia alebo strach o majetok. Keď si niekto nevie rady, často využíva na ochranu svojho majetku a domova kamerový systém. V prípade používania kamerového systému je však potrebné brať ohľad aj na dodržiavanie legislatívnych ustanovení.

Domáci kamerový systém, ktorý je nainštalovaný a používaný výlučne na súkromné účely a sníma len súkromný ohraničený majetok (interiér/ rodinný dom, exteriér/ záhrada) a ktorý nesníma verejný priestor (nie je prístupný verejnosti) sa nemusí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Je nutné podotknúť, že ak váš kamerový systém sníma verejný priestor resp. priestor prístupný verejnosti ide o kamerový systém, ktorý sa musí riadiť zákonom o ochrane osobných údajov. Medzi takýto priestor zaraďujeme oblasti tretích osôb (napr. susedný pozemok), verejné priestranstvo ( napr. ulice, cesty), spoločné časti nehnuteľnosti určenej na bývanie (napr. spoločná chodba či spoločný vstup).  Monitorovanie alebo nemonitorovanie verejne prístupných miest je teda kľúčovým kritériom na oddelenie voľného režimu od regulovaného, ktorý je upravený zákonom o ochrane osobných údajov.

Na svojom vlastnom pozemku (či na ploche svojej nehnuteľnosti) môžete používať kamery v rozsahu, ktorý uznáte za vhodný vy. Ak kamerami snímate svoj pozemok a majetok, nemáte povinnosť o tom kohokoľvek informovať ani žiadať o povolenia. Iná situácia nastáva, keď sa v tomto priestore vyskytujú ľudia, ktorí nemajú ako vedieť, že ich snímate. V takomto prípade sa už môžete dostať do rozporu so zákonom. Napr. ak chcem ochrániť svoj dom nemôžem nahrávať príliš veľký priestor, ktorý nesúvisí s ochranou môjho domu resp. nemožno z takýchto miest očakávať žiadny útok na svoj pozemok (susedné pozemky, podstatná časť pozemnej komunikácie, atď.).   Ak monitorujeme bezprostredné okolie rodinného domu ako je napríklad parkovacie miesto pred domom, predzáhradka atď. ide o priestor, ktorý možno považovať z hľadiska možného útoku proti chránenému majetku za nevyhnutný a teda je možné jeho monitorovanie kamerovým systémom.

Pri domácich kamerových systémoch dochádza k veľmi častému pochybeniu pri dodržiavaní zásady tzv. testu proporcionality alebo porovnávacieho testu spracúvania osobných údajov (§6 ods. 2 písm. d Zákon o ochrane osobných údajov) Podľa tohto zákona je prevádzkovateľ povinný spracúvať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa. Test proporcionality je prevádzkovateľ povinný vykonať ešte pred tým, ako začne osobné údaje  spracúvať. V teste proporcionality je potrebné identifikovať spracovateľskú operáciu, najmä: určiť účel spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov alebo aj dobu uchovávania osobných údajov. Obsahuje aj bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Bez vykonania tohto testu nie je možné, aby fyzická osoba spustila kamerové zariadenie. Vykonanie tohto testu je prevádzkovateľ povinný preukázať úradu v rámci kontroly alebo konania o ochrane osobných údajov.

Čo ak niekto monitoruje mňa?

Práva, ktoré máte v prípade, že susedova bezpečnostná kamera narúša Vaše súkromie. Aj v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamier majú podľa GDPR dotknuté osoby svoje práva, ktoré môžu u prevádzkovateľov uplatniť.

Právo na prístup k Vaším osobným údajom – ak viete o tom, že ste boli v určitom momente snímaný kamerou a z rôznych dôvodov by ste si chceli prezrieť záznam z kamery, prevádzkovateľa môžete požiadať o kópiu záznamu.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – ak prevádzkovateľ ešte stále záznamy z kamery spracúva (má uložené na pevnom disku) môžete požiadať o vymazanie záznamov, ktoré sa týkajú Vašej osoby, ale len v prípade, ak je splnená niektorá z podmienok uvedená v článku 17 ods. 1 GDPR.

Právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov – ak je prevádzkovanie kamier založené na právnom základe tzv. oprávneného záujmu alebo verejného záujmu prevádzkovateľa ako dotknutá osoba môžete voči spracúvaniu namietať. Ak prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad právami a záujmami dotknutej osoby, vo vzťahu k dotknutej osobe, ktorá namietala spracúvanie, bude musieť spracúvanie ukončiť.

 Legislatíva