Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Čo je náhradné plnenie?

Je to zákonná povinnosť, ktorú musí spĺňať každý zamestnávateľ, ktorý má viac ako 20 zamestnancov a nezamestnáva žiadneho ZŤP zamestnanca. Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný zamestnávať aspoň 3,2% zdravotne ťažko postihnutých občanov. Ak tak neurobí, má povinnosť odviesť štátu odvod za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, a to za každého chýbajúceho zamestnanca.

Existuje možnosť, vďaka ktorej si splníte zákonnú povinnosť, a tou je využitie náhradného plnenia. Jednoducho si objednáte služby našej chránenej dielne.

Vďaka štatútu chránenej dielne Vám ponúkame možnosť 100%-ného využitia náhradného plnenia v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Aby sme Vám vedeli na daný rok vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení, objednaná služba musí byť vyplatená do konca kalendárneho roka, tzn.: do 31.12. Na úrad práce ho treba doručiť najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku, vždy za predchádzajúci kalendárny rok. S vyplnením tlačiva a všetkými potrebnými dokladmi Vám radi pomôžeme.

Táto možnosť je oproti odvodu štátu finančne výhodnejšia. Pridanou hodnotou v tomto prípade je samotná podpora chránenej dielne.

Na čo všetko môžem náhradné plnenie využiť?

Ako zistím výšku náhradného plnenia? 

Pre rok 2023 je výška poplatku: 1540 € (bez DPH) a objem nákupu v chránenej dielni pokiaľ pracovisko výrobky zhotovuje: 1369 € (bez DPH)

  • oslovením vašej firemnej účtovníčky
  • použitím kalkulačky na výpočet výšky náhradného plnenia 

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje smerom nadol.

Ako dokladovať Náhradné plnenie?

  1. kópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva) 
  2. kópiu dokladu o zaplatení
  3. Potvrdenie pre zamestnávateľa – vystaví spoločnosť Helath & Safety First, s.r.o.
  4. Ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky – rozpis tovarov podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy – rozpis je na faktúre, prípadne na dodacom liste
  5. Doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa zákona o službách zamestnanosti § 64 – kópiu dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne zabezpečí spoločnosť Helath & Safety First, s.r.o.

Odvody alebo náhradné plnenie?

Hlavným zásadným rozdielom medzi odvodom a zákazkou je to, že pri odvode zamestnávateľ nedostáva žiadnu protihodnotu. Jednoducho povedané, pri odvode zamestnávateľ úradu práce odvedie peniaze, ale nedostane za ne vôbec nič. V porovnaní s tým, ak nakúpi nejaké výrobky alebo služby od chránenej dielne, tak za vynaložené peniaze dostane niečo, čo mu môžu byť skutočne užitočné a nepôjde len o ,,vyhodené peniaze“.

Ako je to s DPH?

Ak ste platiteľom dane z pridanej hodnoty, DPH sa do sumy zákazky nezapočítava.
Ak nie ste platcom dane z pridanej hodnoty, započítava sa do náhradného plnenia aj DPH tzn. celá suma zákazky.

Zdroje:
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/nahradne-plnenie-alebo-odvod-za-zdravotne-postihnutych

Informácie (prílohy, tlačivá) z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na ich stránke

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/zamestnavanie-obcanov-so-zp/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012