Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie
Diizokyanáty

Čo sú diizokyanáty?

Diizokyanáty sú látky, ktoré majú pri kontakte dráždivý účinok na dýchacie cesty a pokožku. Používajú sa v širokom spektre priemyselných odvetví a aplikácií, predovšetkým na výrobu polyuretánových materiálov, ako sú peny, tmely, lepidlá alebo nátery. Najčastejšou formou expozície je vdychovanie výparov a priamy kontakt s nechránenou pokožkou aplikátora. Pri práci s polyuretánovými zmesami možno očakávať koncentrácie vo vzduchu, najmä v kombinácii s nie veľmi účinným vetraním.


Od roku 2020 sú diizokyanáty zaradené do zoznamu obmedzených látok. Prechodné obdobie na zavedenie opatrení na zaobchádzanie s nimi sa končí v roku 2023. Cieľom nariadenia EÚ 2020/1149 je ochrana zdravia a zníženie zdravotných rizík pri aplikácii profesionálnymi priemyselnými pracovníkmi, ktorí používajú výrobky obsahujúce diizokyanáty v zmesi v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Od 24. augusta 2023 sú všetci pracovníci v prevádzkach, kde existuje riziko expozície tejto látky, povinní absolvovať školenie o bezpečnom používaní diizokyanátov.

Diizokyanáty v praxi:

Diizokyanáty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde sa vyžaduje tvorba tvrdých a odolných materiálov.

 • Stavebníctvo

napr. montážne peny na tesnenie a izoláciu, lepiace zmesi, jednozložkové PU peny, tesniace materiály na škáry, lepidlá a nátery na podlahy, živice na vstrekovanie do trhlín, podlahové a hydroizolačné aplikácie, striekané strešné izolácie, polyuretánové nátery aplikované valčekom, štetcom, sprejom, striekaním

 • Automobilový priemysel

výroba čalúnení, tesnení, izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch

 • Údržba

tesniace PU hmoty používané pri opravách  pri inštalatérskych prácach, polyuretánové nátery

 • Elektrotechnický priemysel

výroba izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch

 • Textilný priemysel

výroba pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, matrace, čalúnenie a iné

 • Chemický priemysel

výroba tvrdých a odolných plastov, výroba 2-komponentných  atramentov, výroba pevnej izolačnej peny, výroba flexibilnej peny, výroba lisovaných dielov, výroba TPU, výroba elastických vlákien,

 • Drevársky priemysel

výroba drevených komponentov

 • Použitie v zlievarenských procesoch

Diizokyanáty majú široké uplatnenie pri výrobe polyuretánov, farieb, lepidiel a iných produktov a materiálov. K profesionálnej expozícií diizokyanátom dochádza pri výkone rôznych pracovných činností, predovšetkým pri výrobe a manipulácii s polyuretánmi a ich produktami, najčastejšie inhaláciou vo forme aerosólov a pár, ale tiež pri priamom kontakte s pokožkou.

Legislatíva

Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú všetky osoby ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, povinné absolvovať školenie.

Povinnosť absolvovať školenie má aj vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností.

Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie. Pred začatím práce absolvujú odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:

 • Diizokyanáty A – Všeobecná odborná príprava
 • Diizokyanáty A+B – Stredne pokročilá odborná príprava
 • Diizokyanáty A+B+C – Pokročilá odborná príprava

ŠKOLENIE ZABEZPEČUJEME VO FORME E-LEARNINGU. Po absolvovaní e-learningu budú zamestnancom, ktorí sa odbornej prípravy zúčastnia vygenerované „Certifikáty o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi“.

Legislatíva

 • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • 517/2022 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia