Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach (VTZ). Tie sú povinné a hovorí o nich vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto vyhláška tiež upravuje delenie zariadení na technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia. Technické zariadenia sa podľa typu rozdeľujú na tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové.

Podľa miery ohrozenia sa technické zariadenia delia na skupinu A, B, C pričom skupina A predstavuje vysokú mieru ohrozenia, skupina B predstavuje vyššiu mieru ohrozenia a skupina C predstavuje nižšiu mieru ohrozenia technickými zariadeniami.

Technické zariadenia zaradené do skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č.1 vyhlášky 508/2009 Z. z.

Každý prevádzkovateľ technického zariadenia je povinný viesť evidenciu VTZ

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia dodrží prevádzkovateľ technického zariadenia vtedy, ak;

 • vedie sprievodnú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,
 • vedie evidenciu  VTZ s údajmi zodpovedajúcimi skutočnému stavu,
 • vydá miestny prevádzkový predpis na prevádzku VTZ skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky,
 • zabezpečí vykonanie kontroly a stavu bezpečnosti technického zariadenia.

Evidencia VTZ musí obsahovať;

 • názov VTZ,
 • typové označenie,
 • meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu VTZ,
 • výrobné číslo,
 • rok výroby,
 • umiestnenie,
 • základné technické parametre pre jednotlivé VTZ.

Základné technické parametre pre jednotlivé VTZ;

 • PRE TLAKOVÚ NÁDOBU
  • najvyšší pracovný tlak,
  • skúšobný tlak,
  • najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
  • vnútorný objem,
  • základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva.
 • PRE KOTOL
  • výhrevná plocha kotla v m2,
  • výkon kotla,
  • teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,
  • druh paliva,
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ZDVÍHACIE
  • nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,
  • zdvih,
  • menovitá rýchlosť,
  • rozpätie, vyloženie,
  • ovládanie,
  • druh pohonu,
 • PRE ŽERIAVOVÚ DRÁHU
  • dovolené zaťaženie,
  • dĺžka,
  • rozchod,
  • výšková úroveň,
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE ELEKTRICKÉ
  • menovité napätie a prúd,
  • menovitý výkon alebo príkon,
  • krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie)
 • PRE VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE PLYNOVÉ
  • druh plynu,
  • najvyšší pracovný tlak plynu,
  • prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,
  • dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
  • výkon pre spotrebiče,
  • obsah chladiva pre chladiaci okruh,
 • POTRUBNÉ SYSTÉMY podľa prílohy č.1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e),
  • najvyšší pracovný pretlak,
  • najvyššia pracovná teplota,
  • skúšobný pretlak,
  • výpočtový pretlak,
  • menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,
  • pracovná látka,
  • dĺžka potrubia.

Záver

            Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu VTZ. Evidencia VTZ pomáha prevádzkovateľovi kontrolovať stav funkčnosti, periodicitu kontrol a skúšok VZT a taktiež bezpečnostný stav VTZ.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST (Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR)