Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Pri príležitosti Sviatku svätého Floriána – dňa hasičov Vám prinášame správu Hasičského a Záchranného zboru (HaZZ) SR za rok 2021. Väčšina osôb vníma HaZZ ako hasičov určených na hasenie požiaru alebo zachraňovanie mačiek zo stromov. HaZZ vykonáva aj kontrolnú činnosť v rámci ktorej dohliada na dodržiavanie protipožiarnych povinností právnických a fyzických osôb – podnikateľov vo forme Štátneho požiarneho dozoru.

HaZZ v správe za rok 2021 hovorí o štatistikách požiarovosti na území SR, počte výjazdov, škodách vzniknutých na majetku, zranených osobách pri požiaroch a okrem iného aj o najčastejších nedostatkoch, ktoré sa vyskytovali za rok 2021 u právnických a fyzických osobách – podnikateľov.

Za roky 2014 až 2019 bolo vykonaných v priemere 8629 kontrol za jednotlivé roky. S nástupom pandémie bolo za rok 2020 vykonaných len 5201 kontrol a za rok 2021 len 4700 kontrol čo je takmer o polovicu menej ako za predošlé roky. S ústupom pandémie očakávame zvýšený počet protipožiarnych kontrol, preto je dôležité venovať sa nedostatkom v rámci požiarnej ochrany.

Najčastejšie nedostatky boli najmä;

 • neoznačené a neudržiavané trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty,
 • uzamknutý únikový východ,
 • projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby nie je v súlade  so skutočným stavom,
 • neoznačenie únikových východov a smeru únikových ciest,
 • neumiestnená grafická časť požiarneho evakuačného plánu pri vstupe na podlažie,
 • neoznačenie únikových východov a smeru únikových ciest,
 • nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • neprístupný / čiastočne zatarasený prístup k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja,
 • obmedzený prístup k hadicovému vedeniu,
 • chýbajúca resp. nekompletná sprievodná dokumentácia požiarnych zariadení,
 • chýbajú tlakové skúšky požiarnych hadíc v nástenných hydrantoch s plochou hadicou,
 • neprístupný tlačidlový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie,
 • nezabezpečenie kontroly a čistenia komínov a dymovodov v stanovených lehotách,
 • nedodržaná bezpečná vzdialenosť vykurovacieho telesa od horľavej stavebnej konštrukcie,
 • nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia.

Celkový počet vykonaných kontrol za rok 2021 bol 4701 pri ktorých sa našlo 16 164 nedostatkov. Štátny požiarny dozor môže udeliť sankcie alebo pokutu právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi až do výšky 16 596 €. Výška sankcie alebo pokuty závisí od druhu a počtu zistených nedostatkov. Rovnako sa výška sankcií alebo pokút môže líšiť pokiaľ ide o opakované porušovanie protipožiarnych povinnosti. (zákon 314/2001 Z. z.)

My, ako poskytovatelia služieb ochrany pred požiarmi upozorňujeme na zistené nedostatky na jednotlivých prevádzkach našich klientov, čím sa predchádza sankciám a pokutám a navyše sa zvyšuje bezpečnosť prevádzok.

Odkazy

S pozdravom tím MIVEX3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )