Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Od roku 2003 Medzinárodná organizácia práce (MOP – ILO) oslavuje SVETOVÝ DEŇ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 28 apríla.

            Pri tejto príležitosti zorganizoval Inšpektorát práce v Košiciach odborný seminár na tému BOZP V PRAXI. Na tomto seminári sme nesmeli chýbať ani my, keďže chceme našim klientom poskytovať len odborné a kvalitné služby. Cieľom seminára bolo poukázať na mnohé podceňované skutočnosti, ktoré zamestnávatelia zanedbávajú. Hovorilo sa aj o disciplíne zamestnancov, nakoľko počet úrazov sa oproti minulému roku zvýšil.

INŠPEKCIA PRÁCE V PRAXI vs. ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

  • IP si vyžaduje priamu komunikáciu so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
  • Preveruje, či si je samotný zástupca zamestnancov vedomý svojej funkcie a vyžaduje jeho písomný súhlas o vymenovaní do funkcie.
  • Zástupca zamestnancov preukazuje svoju činnosť vo funkcii (napr. podnety zamestnancov pre zamestnávateľa v otázka bezpečnosti práce, atď..)
  • Preverujú, či bol zástupca zamestnancov pre bezpečnosť prítomný pri riešení pracovného úrazu.
  • IP požaduje od zástupcu zamestnancov preukázať svoju činnosť vhodným a relevantným spôsobom.

ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ

            Seminár o BOZP v praxi hovoril aj o zástupcoch zamestnancov pre bezpečnosť. S týmto pojmom alebo s touto funkciou sa stretávame často pri riešení otázok týkajúcich sa BOZP.

            Kto je Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť je zamestnanec, ktorý pôsobí ako mediátor medzi zamestnancami a zamestnávateľom.

            Kto menuje Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť je povinný  vymenovať zamestnávateľ. Zamestnanca možno zvoliť len s jeho písomným súhlasom.

Kto musí vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť?

Povinnosť vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako desať zamestnancov alebo je jeho činnosť zapísaná v štatistickej klasifikácií ekonomických činnosti (zákon 124/2006 Z. z. príloha č.1). Ostatní zamestnávatelia môžu ale nemusia vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

            Čo vykonáva Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť?

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť má právo zhromažďovať pripomienky zamestnancov k otázkam BOZP, kontrolovať vedúcich zamestnancov či vytvárajú priaznivé podmienky na pracoviskách a zaisťujú bezpečnú prácu, kontrolovať dodržiavanie podpisov na poskytovanie OOPP, zúčastňovať sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, požadovať od vedúcich zamestnancov informácie o rizikách a spôsoboch ochrany proti nim, upozorňovať nadriadených na nedostatky, požadovať odstránenie nedostatkov, predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa a zúčastňovať sa školenia a doškoľovania zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

            Zástupca zamestnancov má právo na dostatok vyčleneného času na vykonávanie svojej činnosti.

            Koľkých Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť potrebujem? Na jedného Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť môže pripadať najviac 50 zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý má povinnosť vymenovať Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Ak ide o zamestnávateľa, ktorý nemá povinnosť vymenovať ale aj napriek tomu vymenuje Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v taktom prípade môže na jedného Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pripadať najviac 100 zamestnancov.

            Inšpekcia práce kontroluje všetky povinnosti zamestnávateľa vrátane povinností, ktoré sa týkajú BOZP. Jednou z týchto povinností pre určitých zamestnávateľov je aj menovanie Zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, preto netreba túto skutočnosť podceniť.

            Ak sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pozrieme z globálneho hľadiska, tak podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) prichádza každoročne o život takmer 2,9 milióna ľudí a približne 402 miliónov pracovníkov utrpí iný pracovný úraz. Je potrebné si uvedomiť, že dodržiavaním bezpečnostných postupov a používaním osobných ochranných prostriedkov chránime predovšetkým seba a svoje zdravie.

            My ako odborníci a Vaši kolegovia v rámci BOZP chceme pôsobiť ako skutočný kolegovia. Naším cieľom je poskytovať len odborné a kvalitné služby, ktoré uspokoja Vaše požiadavky, zvýšia bezpečnosť na Vašich pracoviskách čím sa zníži na najnižšiu možnú mieru počet pracovných úrazov.

Legislatíva:

S pozdravom tím MIVEX 3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )