Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečiť pravidelné oboznamovanie a informovanie (školenie) zamestnancov. O obsahu školenia hovorí § 7 zákona 124/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnávateľ je povinný vykonať takéto školenie pri prijatí zamestnanca do zamestnania, pri preložení na iné pracovisko, pri zaradení alebo prevedení na inú prácu, pri zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovné prostriedku.  

            Vstupné oboznamovanie a informovanie zamestnanca (vstupné školenie pri prijatí do zamestnania) predstavuje preukázateľné a zrozumiteľné oboznámenie nového zamestnanca s problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na charakter práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať.

Vstupné školenie je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pred nástupom do zamestnania ale nie pred dátumom nástupu.

AKO?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenie pre nového zamestnanca pred nástupom do práce, čiže pred samotným výkonom práce. Školenie by malo pozostávať z dvoch častí; 1. časť je všeobecná časť BOZP s predpismi, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia atď.., 2. časť školenia by mala prebehnúť priamo na pracovisku, toto školenie vykoná priamo nadriadený zamestnanec (majster, vedúci pracovnej skupiny a pod.).

KEDY?

Vstupné školenie má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť v deň nástupu zamestnanca do zamestnania. Ani skôr ani neskôr to možné nie je.

PREČO?

Vstupné školenie zamestnanca do zamestnania musí prebiehať len počas pracovnej doby zamestnanca. Ak sa školenie uskutoční pred dátumom nástupu, tak nemožno považovať čas trvania školenia nového zamestnanca ako pracovnú dobu.

Rovnako nie je možné vykonať školenie nového zamestnanca po nástupe do práce, kedy už vykonáva pracovnú činnosť. Každý zamestnanec musí byť oboznámení s problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na charakter práce, ktorú bude vykonávať. Pri porušení tejto povinnosti zamestnávateľom, dochádza k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu.

KTO?

Vstupné školenie BOZP povinne absolvujú:

  • všetci novoprijatí zamestnanci do pracovného pomeru,
  • novoprijatí zamestnanci do vedľajšieho pracovného pomeru, zamestnanci pracujúci na základe dohôd o práci vykonávaných mimo pracovný pomer,
  • žiaci, učni, študenti zamestnávaní v rámci výchovy k povolaniu, iné osoby nastupujúce do pracovného pomeru k zamestnávateľovi ku krátkodobej výpomoci (brigádnici),
  • všetci zamestnanci zamestnávateľa, ktorí z rôznych dôvodov mali prestávku v zamestnaní nepretržite v trvaní viac než 12 mesiacov,
  • všetci zamestnanci iných zamestnávateľov, ktorí v podniku vykonávajú dočasné práce na zmluvu a pod., alebo iné osoby zdržujúce sa s vedomím zamestnávateľa na jeho pracoviskách, či priestoroch inak verejne neprístupných.

Táto téma je jedna z mnohých, o ktorých sa rozprávalo na odbornom seminári „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi“ dňa 28. apríla v Košiciach. Na podobných seminároch sa zúčastňujeme pravidelne podľa možností, aby sme svojím klientom prinášali nové a zaujímavé informácie z praxe a z prvej ruky.

S pozdravom tím MIVEX3M/HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )