Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Stavenisko, alebo samotná stavba sa pokladá za najnebezpečnejší priestor z pohľadu pracovných úrazov. Práve stavenisko sa stáva priestorom, kde sa často nepoužívajú osobné ochranné pracovné prostriedky a kladie sa minimálny dôraz na bezpečnosť zamestnancov a osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch staveniska. Bezpečnosť na stavenisku ovplyvňuje aj dobrá organizácia práce a dostatočné pracovné prestávky prípadne časté striedanie zamestnancov, najmä počas teplých letných dní. Nie len týmto skutočnostiam ale aj mnohým ďalším sa venuje práve KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA STAVENISKU (koordinácia BOZP).

ČO JE TO KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA STAVENISKU ?

Každá stavba má stanovený určitý postup stavebných prác, ktoré je potrebné dodržiavať. Rovnako je potrebné dodržiavať a plniť úlohy vyplývajúce z plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práve na tieto úlohy na zaistenie bezpečnosti dohliada a kontroluje ich plnenie koordinácia BOZP.

PRE AKÚ STAVBU / STAVENISKO JE POTREBNÁ KOORDINÁCIA BOZP ?

Koordinácia BOZP je povinná zo zákona 396/2006 Z. z. ak:

 • na stavbe / stavenisku vykonávajú stavebné práce dvaja alebo viacerí zamestnávatelia,
 • plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb,
 • rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobohodín

KTO MÁ POVINNOSŤ ZRIADIŤ KOORDINÁCIU BOZP ?

Povinnosť zriadiť koordináciu BOZP má stavebník. Stavebník je osoba z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba. Následná komunikácia prebieha medzi stavebníkom, koordinátorom bezpečnosti a zhotoviteľom (stavebná spoločnosť).

Vo väčšine prípadov je povinnosť zriadiť koordináciu BOZP presunutá na zhotoviteľa po vzájomnej dohode so stavebníkom.

Ďalší prípad, kedy zhotoviteľ zriaďuje koordináciu BOZP je vtedy, ak je stavebník súčasne aj zhotoviteľ stavby.

KTO MÔŽE VYKONÁVAŤ KOORDINÁCIU BOZP ?

Koordináciu BOZP môže vykonávať

 • stavbyvedúci, ktoré nesmie na jednom stavenisku vykonávať aj koordináciu BOZP a stavbyvedúceho,
 • osoba spôsobilá na výkon stavebného dozoru,
 • autorizovaný bezpečnostný technik.

ČOMU SA VENUJE KOORDINÁCIA BOZP ?

Koordinácia BOZP  zahŕňa:

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • dohľad nad plnením všeobecných zásad prevencie a BOZP,
 • dohľad nad dodržiavanie zásad, ktoré vyplývajú z plánu BOZP,
 • aktualizáciu a úpravu plánu BOZP s ohľadom na postup práce prípadne pri zmene priebehu prác,
 • spoluprácu medzi zamestnancami na rovnakom pracovisku so zreteľom na BOZP, ktorých práce na seba nadväzujú,
 • opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 • zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti (napr. zamestnanci subdodávateľa či majú platné písomné doklady na stavebné stroje, montážne plošiny a pod.).

Legislatíva:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )