Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Pojem pracovný úraz pozná takmer každý z Vás. Mnohí ste sa s týmto pojmom niekoľkokrát stretli či už ako svedok pracovného úraz alebo účastník pracovného úrazu. Väčšina z Vás určite dokáže rýchlo reagovať na vzniknutý pracovný úraz a dokáže podať potrebnú predlekársku pomoc, čo je aj obsahom našich školení prvej pomoci. Pracovný úraz ale poskytnutím prvej pomoci nekončí. Pracovný úraz si vyžaduje ďaleko väčšiu pozornosť ako napríklad šetrenie pracovného úrazu, jeho zápis, vyjadrenie svedka a podobne. V našom článku nájdete základné informácie o pracovnom úraze ako aj o ich rozdelení podľa závažnosti.

Čo je to pracovný úraz (PÚ) ?

Presne znenie definície PÚ opisuje zákonník práce 311/2001 Z. z. v § 195 ako; „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov“.

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa stal pri ceste do zamestnania, alebo na ceste zo zamestnania.

Ako rozdeľujeme pracovné úrazy ?

Z hľadiska závažnosti rozdeľujeme pracovné úrazy na;

  • Závažný pracovný úraz s následkom smrti (smrteľný pracovný úraz),
  • Závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví (dôsledkom úrazu je vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie),
  • Registrovaný pracovný úraz (ak pracovný neschopnosť zamestnanca trvá viac ako 3 dni)

Prečo musím nahlásiť pracovný úraz nadriadenému ?

Pracovný úraz má povinnosť nahlásiť každý zamestnanec, ktorému sa pracovný úraz stal. Rovnako každý zamestnanec, ktorý bol svedkom pracovného úrazu.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z.

Ako postupovať v prípade pracovného úrazu ?  

V niektorých prípadoch si pracovný úraz vyžiada pracovnú neschopnosť zamestnanca. Ak je pracovný neschopnosť viac ako tri dni, ide o registrovaný pracovný úraz. Viac o postupe pri registrovanom pracovnom úraze sa dočítate v príručne, ktorú sme spracovali pre našich zmluvných klientov.

Ak je zamestnanec z dôvodu pracovného úrazu dlhodobo PN a príčinou úrazu nebolo porušenie bezpečnostných predpisov a bezpečnostných postupov, mzdu zamestnancovi uhrádza sociálna poisťovňa po dobu PN zamestnanca.

Nesie za pracovný úraz zodpovednosť zamestnávateľ ?  

Zodpovednosť za pracovný úraz vyplýva zo šetrenia pracovného úrazu, kde sa udáva miera zavinenia zamestnávateľa. Podľa § 195 ods. 1) za pracovný úraz nesie zodpovednosť zamestnávateľ.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti vtedy, ak príčinou pracovného úrazu bolo skutočnosť, že pracovný úraz poškodený utrpel na základe porušenia právnych alebo ostatných predpisov na zaistenie BOZP alebo ak poškodený utrpel pracovný úraz pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

ZHRNUTIE

Pracovný úraz je potrebné vždy nahlásiť zamestnávateľovi. Nie je to len povinnosť vyplývajúca zo zákona ale aj právo každého zamestnanca na náhradu za bolesť spôsobenú pracovným úrazom. Naša spoločnosť je Vám formou bezpečnostnotechnickej služby poradným a kontrolným orgánom na riešenie takýchto záležitostí.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )