Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Pracovné úrazy sú súčasťou každej prevádzky a spoločnosti. Zamestnávateľ by sa mal zamerať na zníženie počtu pracovných úrazov na čo najmenšiu možnú mieru či už výchovnými, organizačnými alebo technickými opatreniami.

Horším a nie veľmi príjemným scenárom je smrteľný pracovný úraz alebo ťažká ujma na zdraví. V týchto nemilých prípadoch sa mnohokrát poukáže na zamestnávateľa, že nedostatky v rámci BOZP, ktoré zamestnávateľ podcenil alebo neriešil boli jednou z príčin smrteľného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví. Dôkazom, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je častokrát podceňovaná a spôsobuje smrteľné pracovné úrazy, nasvedčuje aj medializácia takýchto udalostí.

„Stal sa smrteľný pracovný úraz, zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, mal školenie BOZP (opakované oboznamovanie raz za 24 mesiacov), používal osobné ochranné pracovné prostriedky čo znamená že zamestnávateľ spravil všetko a nenesie zodpovednosť za tento čin.“Je to skutočne tak ? Viac sa dočítate v článku, ktorý sme si pre Vás pripravili na základe nedávnych udalostí z praxe.

Ako príklad poslúži smrteľný pracovný úraz z roku 2020. Zamestnanec pracoval v stavebnej firme. V deň udalosti pracoval na lešení na 7. podlaží, kde mal montovať vonkajšie okenné parapety. Zamestnanec padol zo spomínaného 7. podlažia na 3. podlažie medzerou medzi lešením a rekonštruovanou budovou. Okamžite mu bola poskytnutá prvá pomoc a privolaná rýchla záchrana služba. Po prevoze do nemocnice do niekoľkých dní od hospitalizácie zamestnanec zomrel na následky pádu – smrteľný pracovný úraz.

Z vyšetrovania udalosti bolo zrejmé, že sa zamestnanec dopustil niekoľkých chýb ako;

  • pri prevoze do nemocnice bola vykonaná kontrola alkoholu v krvi, ktorá vyhodnotila 0,74 promile alkoholu,
  • pri prácach vo výške zamestnanec nepoužil bezpečnostné pásy proti pádu, nakoľko boli nájdene vo vedre na 7. podlaží kde zamestnanec pracoval,
  • bol upozornený na používanie kotviaceho bodu a kotviaceho lana proti pádu z výšky, keďže vzdialenosť medzi lešením a budovou bola väčšia ako 25 cm, približne 30-35 cm no aj tak kotviaci bod nepoužil,
  • Po upozornení na používanie bezpečnostných pásov ich zamestnanec aj tak nepoužil, čiže nedodržal bezpečnostné pracovné postupy.

Z týchto faktov je zrejme, že za smrteľný pracovný úraz nesie zodpovednosť najmä sám zamestnanec. Avšak vyšetrovanie udalosti poukázalo na nedostatky zo strany zamestnávateľa ako;

  • Zamestnávateľ prebral od objednávateľa prác lešenie, ktoré nevyhovovalo bezpečnostným normám, napriek tomu začal na tomto lešení stavebné práce (presiahnutá dovolená vzdialenosť medzi lešením a budovou, lešenie nemalo kolektívnu ochranu – zábradlie),
  • lešenie po prebratí zamestnávateľ skontroloval len vizuálne,
  • montáž lešenia vykonala osoba bez platného preukazu lešenára čo spôsobilo spomínane nedostatky,
  • zo strany zamestnávateľa neboli vypracované posúdenia rizika pre činnosti, ktoré zamestnanec vykonával,
  • chýbal aj vypracovaný bezpečnostný pracovný postup pre práce na lešení,
  • chýbal vypracovaný bezpečnostný pracovný postup pre prácu za použitia pracovného a bezpečnostného lana a celotelového postroja s kotviacimi bodmi.

V tomto prípade bol zamestnávateľ odsúdený na 2 roky väzenia, pričom podal odvolanie. Po odvolaní bol zamestnávateľovi vymeraný trest na 16 mesiacov a bol právoplatne odsúdený. (Zdroj: Opitý muž po páde z lešenia ochrnul, neskôr zomrel. Zamestnávateľa odsúdili)

Predchádzanie takýmto udalostiam a nedostatkom zo strany zamestnávateľa má za úlohu aj koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku. Túto službu Vám naša spoločnosť dokáže zabezpečiť bezproblémovo, prostredníctvom odborníkov s dlhoročnou praxou. Podceňovaná služba, ktorá zo strany zamestnávateľa predstavuje len „vyhodené peniaze“. V konečnom dôsledku práve tieto vyhodené peniaze dokážu predísť udalostiam ako sú smrteľné pracovné úrazy a ťažké ujmy na zdraví. Koordinácia BOZP na stavenisku dokáže finančné prostriedky spoločnosti aj ušetriť vzhľadom na správne delikty, ktoré nesie zamestnávateľ v prípade porušenia legislatívy v rámci BOZP, ktoré boli príčinou ťažkej ujmy na zdraví najmenej 20 000 € a príčinou smrti najmenej 33 000 €.

Kedy a kde je potrebná KOORDINÁCIA BOZP sa dočítate v našom článku KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA STAVENISKU.

Je potrebné uvedomiť si že BOZP dokáže nie len ušetriť finančné prostriedky a zdravie ale v niektorých prípadoch aj život.

Použitá literatúra:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )