Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

V poslednej dobe nás ako spoločnosť, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP oslovuje viacero spoločností, ktoré majú záujem riešiť minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na konkrétne pracovisko. Každé pracovisko je špecifické svojím zameraním, vybavením, priestorom ale aj činnosťou, ktorá sa na pracovisku vykonáva preto sú aj požiadavky na jednotlivé pracoviska rozdielne.

Poriadok na pracovisku ovplyvňujú aj spomínané činnosti, ktoré sa na pracoviskách vykonávajú. Niektoré pracoviská vo výrobných sférach sú z hľadiska čistoty a poriadku nedostatočne zabezpečené kvôli veľkej prašnosti, avšak keď si to porovnáme s administratívou alebo inou budovou kde  sa vykonáva jednoduchá pracovná činnosť nevýrobnej sféry, ich poriadok a čistota sa dá častokrát porovnávať napríklad s dielňou drevovýroby.

Ako je to možné?

Spoločnosti, ktoré sa venujú výrobe alebo podobnej činnosti kde vzniká vyššia prašnosť, dbajú na čistenie a poriadok viac ako spoločnosti, kde sa vykonáva len spomínaná administratíva alebo iná práca nevýrobnej menej prašnej sféry.

Čo všetko je potrebné upratovať ?

Tejto problematike sa venuje Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, kde sú uvedené všetky požiadavky, ktoré musí spoločnosť zohľadňovať pri svojej prevádzke. Okrem bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko toto nariadenie obsahuje aj minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien.

Ako často je potrebné vykonávať čistenie týchto telies a okien ?

Periodicita čistenia vykurovacích a osvetľovacích telies a okien závisí od druhu vykurovacieho telesa, druhu prevádzky a druhu miestnosti. Prach a nečistota sa dostáva ja do priestoroch a na miesta, ktoré si človek v bežnej prevádzke nevšimne. Práve tieto miesta môžu byť nebezpečné z hľadiska zdravia dokonca aj požiarnej bezpečnosti.

Ak sa nevykonáva čistenie týchto telies (najmä vykurovacích) pravidelne, nastáva usadenie veľkého množstva prachu a nečistôt do radiátorov, rebrových rúrok, vykurovacích panelov ale aj do systému teplovzdušných klimatizácii. Pri uvedení do prevádzky takéhoto znečisteného vykurovacieho telesa sa prach a nečistota v miestnosti rozvíri, čo častokrát sprevádza nepríjemný zápach a ťažký vzduch v miestnosti. Táto skutočnosť vplýva na dýchacie cesty a zdravie každého zamestnanca, ktorý je dlhodobo v takomto prostredí.

Tieto lehoty platia vo vykurovacom období, ktoré sa blíži respektíve už prišlo. Nezabúdajte na čistotu a bezpečnosť pracoviska aj mimo vykurovacieho obdobia. Práve znečistené pracovisko môže mať negatívny vplyv na zdravie zamestnancov ale aj na ich pracovný výkon. Pracovný výkon môžem obmedziť aj pracovný úraz, ktorého príčinou je častokrát neporiadok na pracovisku.

Venujte svoju pozornosť poriadku a čistote na pracovisku a zvýšte tak úroveň bezpečnosti svojich zamestnancov, ktorý sa Vám odvďačia lepším pracovným výkonom.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )