Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Koniec roka sa blíži a sním aj obľúbený posledný deň v roku označovaný podľa mena v kalendári – Silvester. Pod slovom Silvester si jedna polovica ľudí predstaví amerického herca, druhá polovica si predstaví zábavný večer v kruhu rodiny, priateľov alebo známych aby oslávili posledný deň v roku s najbližšími. K oslave posledného dňa v roku čiže Silvestra sa už tradične viaže aj zábavná pyrotechnika. Je všeobecne známe že pyrotechnika deťom a nezodpovedným osobám do rúk nepatrí. V tomto článku Vám priblížime kto môže pyrotechniku používať a ako s ňou bezpečne zaobchádzať. Proti používaniu pyrotechniky nezodpovedným osobám bola spísaná petícia, aby zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 mohli používať len osoby, ktoré sú na to odborne spôsobilé.

Vekové obmedzenie na sprístupnenie zábavnej pyrotechniky je definované v zákone č. 70/2015 Z. z. v § 5.

 • 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,
 • 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,
 • 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,
 • 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

Kategóriu zábavnej pyrotechniky F4 smú výrobcovia, distribútori a dovozcovia sprístupňovať len osobám, ktoré sú odborne spôsobilé.

Vzhľadom na množstvo úrazov spôsobených práve zábavnou pyrotechnikou medzi mladšími osobami vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zásady používania zábavnej pyrotechniky, ktoré majú preventívny charakter najmä proti zraneniam spôsobených nesprávnym a neopatrným zaobchádzaním so zábavnou pyrotechnikov.

Zásady používanie zábavnej pyrotechniky podľa MV SR:

 • Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.
 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zálože a vzájomne ich nekombinujte. V žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Rakety je dobré pred odpálením vložiť do plastovej fľaše 1/3 naplnenej pieskom (kvôli stabilite), nie iba zapichnúť do zeme alebo udupaného snehu. Pre ľahší výmet rakety je vhodné túto upevnite tak, aby drevený hranolček spojený s raketou spoľahlivo vyletel do vzduchu. Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad raketu a nedržte stabilizátor v ruke.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.
 • Stáva sa často, že ľudia sa porania podomácky vyrobenou pyrotechnikou, pričom pri podomácky vyrobenej pyrotechnike sú následky zranení vážnejšie, ako pri zakúpení si zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu.

Naše odporúčania ako technikov požiarnej ochrany sú, že pri väčšej zábavnej pyrotechnike kde vzniká značné nebezpečenstvo vzniku požiaru je potrebné zriaďovať protipožiarnu asistenčnú hliadku. Táto hliadka dozerá na dodržiavanie určených opatrení na zamedzenie vzniku požiaru. Taktiež odporúčame pri takejto pyrotechnike zaobstarať minimálne jeden hasiaci prístroj, s ktorým dokážete okamžite reagovať na vzniknutý požiar a zlikvidovať ho v počiatočnej fáze.

Ďalším odporúčaním je zaobstaranie si pri takejto činnosti aspoň jeden hasiaci prístroj. Aj v tomto roku nás oslovili odborne spôsobilé osoby – odpaľovači ohňostrojov s požiadavkou na kúpu hasiacich prístrojov. V našej ponuke máme široký sortiment hasiacich prístrojov rôznej hmotnosti, čím sme vedeli tejto požiadavke vyhovieť a vybrali sme pre tento prípad hasiace prístroje, ktoré sa na tento druh požiaru hodia najviac.

Legislatíva

Ako tím odborníkov pre bezpečnosť pri práciochrane pred požiarmi sa venujeme aj prevencii. Venovaním pozornosti tomuto článku ste prispeli k Vašej prevencii a Vašej bezpečnosti pri zaobchádzaní so zábavnou pyrotechnikou.

Prajeme Vám a veríme, že privítanie nového roka 2023 ako aj celý rok bude bezpečnejším a krajším ako ten minulý !

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )