Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

ZMENY V ZÁKONE 124/2006 Z. z. O BOZP

V priebehu minulého roka parlament rokoval o novelizácii zákona 124/2006 Z. z. o BOZP. Od nového roka t. j. 1.1.2023 vstúpila do platnosti táto novela, ktorá priniesla určité zmeny o ktorých Vás chceme informovať. Novelizácia zákona mala znížiť administratívnu záťaž pri dodržiavaní BOZP a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Okrem zmien, ktoré sa týkajú odborne spôsobilých osôb táto novela priniesla aj zmeny týkajúce sa právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Prvou zásadnou zmenou novelizácie zákona 124/2006 Z. z. o BOZP je upravená lehota opakovaného oboznamovania, ktoré pozná každý pod pojmom školenie BOZP. Opakované oboznamovanie sa doposiaľ vykonávalo najmenej raz za dva roky. Novelou zákona o BOZP sa opakované oboznamovanie bude vykonávať najmenej raz za tri roky. Táto novelizácia však nenarúša kratšiu periodicitu. Máme skúsenosti so spoločnosťami, kde si vzhľadom na vykonávanú prácu vyžadujú opakované oboznamovanie aj raz za rok a z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že práve v týchto spoločnostiach nájdeme minimálne množstvo nedostatkov a samotní zamestnanci sú disciplinovaní a súčinní pri vytváraní bezpečného pracoviska.

Zásadná zmena, ktorá sa týka najmä zamestnancov a fyzických osôb, ktoré majú preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania, ktorý je potrebný na výkon určitých činností spomenutých v prílohe č. 1 zákona 124/2006 Z. z. Zákon hovorí o aktualizačnej odbornej príprave, ktorú musí podstúpiť každá osoba, ktorá vlastní takýto preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania do piatich rokov odo dňa vydania preukazu. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je osoba, ktorá vlastní preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania povinná podstúpiť do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Novela prináša zmenu. Ak preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní VVZ stráca platnosť v období, kedy je osoba, ktorej patrí preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní VVZ dočasne práceneschopná, sa táto doba považuje za zachovanú. Osoba, ktorá vlastní preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní VVZ má možnosť podstúpiť aktualizačnú odbornú prípravu do troch mesiacov od ukončenia práceneschopnosti. Počas doby od skončenia práceneschopnosti až do absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť na ktorú má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad o absolvovaní VVZ.

Ďalšou zmenou, ktorá sa dotýka všetkých zamestnávateľov je registrovaný pracovný úraz. V našom článku „Pracovný úraz“ sa venujeme konkrétne tejto problematike. V článku sa spomína aj registrovaný pracovný úraz, ktorý vzniká pri pracovnom úraze, kedy je zamestnanec viac ako tri dni práceneschopný. Postup spísania záznamu o registrovanom pracovnom úraze komplikovali rozdielne lehoty na spísanie záznamu a predloženie záznamu kompetentným orgánom. Táto lehota je novelizáciou zosúladená na 8 dní.

Zmena nastala aj pri odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika. Za účelom zjednotenia funkcie a zabezpečenie jednotnej úrovne týchto funkcii zaniká odborná spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika. Úroveň odbornosti bezpečnostného technika by sa podľa novelizácie mala zvýšiť na úroveň už bývalého autorizovaného bezpečnostného technika. Každý bezpečnostný technik, ktorý nechce prísť o svoje osvedčenie bude musieť požiadať Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa predpokladá zvýšenie úrovne odbornosti bezpečnostných technikov. Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorý získal osvedčenie pred 1.1.2023 sa automatický stáva bezpečnostným technikom podľa novelizácie zákona.

Novelizácia sa taktiež snaží poukázať na dôležitosť komunikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom prostredníctvom zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Na túto skutočnosť sa v predchádzajúcom roku zameriavala aj Inšpekcia práce, kedy vykonávali kontroly práve na tieto funkcie. O tejto skutočnosti sme pre Vás v minulosti pripravili aj článok.

Legislatíva

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )