Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Podľa predpovedí počasia nás aktuálne čakajú teplé a slnečné dni, ktorým treba venovať dostatočnú pozornosť a dbať predovšetkým na svoje zdravie a zdravie svojich zamestnancov prípadne kolegov. V tomto článku sme si pre Vás pripravili aktuálne informácie na čo si treba dať pozor počas týchto dní a čo je povinnosť zamestnávateľa počas teplých a slnečných dní.

            Zamestnávateľ má povinnosť bezplatne zabezpečiť zamestnancom pitný režim, ak to to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia. (§ 6, 124/2066 Z. z., ods. 3, písm. b)

            Pri záťaži teplom má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť pravidelné dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu. (§ 7, 99/2006 Z. z., ods. 1)

            Pitnú vodu môže zamestnávateľ zabezpečiť na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa. (§ 7, 99/2016 Z. z., ods. 3)

            Zamestnávateľ prostredníctvom pitného režimu zabezpečí najmenej 70 % tekutín pre zamestnanca, ktoré daný zamestnanec stratí počas pracovnej zmeny potením a dýchaním v závislosti na vykonávanú prácu. Preto je dôležité rozlišovať v akej teplote sa pracovná činnosť vykonáva a o akú pracovnú činnosť ide. (§ 7, 99/2016 Z. z., ods. 6, písm. a)

MINIMÁLNA NÁHRADA TEKUTÍN PRI PRÁCI V ZÁŤAŽI TEPLOM

            Minimálnu náhradu tekutín pri záťaži teplom opisuje zákon 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, konkrétne v prílohe č. 4.

            Všetky pracovné činnosti sú zaradené do jednotlivých tried prác. Každá trieda práce predstavuje iný energetický výdaj a rovnako aj iný príjem tekutín pri záťaži teplom. Triedy práce, energetický výdaj ako aj náhrada tekutín za pracovnú zmenu sú spracované v tabuľke.

Zdroj: Vyhláška MZ SR 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Náhrada tekutín závisí od teploty. V tabuľke sú zobrazené rozpätia teplôt a primerané náhrady tekutín za pracovnú zmenu. Náhrada tekutín na pracoviskách triedy práce 1 až 4 sa ustanoví prepočtom na každý 1 °C nad dolnou hranicou rozpätia pre príslušnú triedu práce sa pripočíta k základnej hodnote náhrady tekutín pre danú triedu práce hodnota uvedená v zátvorke.

STAČÍ ZABEZPEČIŤ PITNÝ REŽIM A TÝM TO KONČÍ ?

            Nie. Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečovať optimálne podmienky pre zamestnancov aj z hľadiska záťaže teplom. Optimálne podmienky vie zamestnávateľ zabezpečiť prostredníctvom stavebného riešenia budovy, technickým zariadením budovy alebo inou vhodnou technológiou na zabezpečenie optimálnych podmienok na pracovisku.

            Na pracoviskách, kde nie je možné zlepšiť podmienky pre zamestnancov z hľadiska záťaže teplom zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov.

            Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre teplé obdobie podľa jednotlivých tried práce je uvedený v tabuľke.

Zdroj: Vyhláška MZ SR 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

AKO OPTIMALIZOVAŤ PODMIENKY Z HĽADISKA ZAŤAŽENIA TEPLOM?

            Opatrenia na zníženie nepriaznivých podmienok vplyvu záťaže teplom na zamestnancov sú najmä;

  • zmena trvania času práce,
  • posun začiatku pracovnej zmeny,
  • poskytovanie prestávok v práci,
  • predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
  • pobyt v klimatizovaných priestoroch,
  • striedanie zamestnancov,
  • klimatizácia alebo nútené vetranie,
  • tienenie okien a svetlíkov,
  • sprchovanie a ochladzovanie,
  • vhodný pracovný odev.

V týchto teplých dňoch netreba podceňovať záťaž teplom. Častokrát sa stáva, že práve záťaž teplom je jedným z viacerých príčin pracovných úrazov. Rovnako má dopad aj na výkon zamestnancov a ich zdravotný stav. Častejšie prestávky v práci, dostatočný pitný režim a posun pracovnej zmeny sú najčastejšie opatrenia, ktoré zamestnávatelia vykonávajú za účelom optimalizovať podmienky záťaže teplom na pracovisku.

Legislatíva:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )