Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe (v skratke len PP). Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov na záchranu života a zdravia osôb.

Aké povinnosti má zamestnávateľ v rámci poskytovania prvej pomoci?

Zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z. z. povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci. (§ 7 ods. (8) písm. c) zákona 124/2006)

Aké preventívne opatrenia musí zamestnávateľ zabezpečiť v rámci poskytovania prvej pomoci?

Zamestnávateľ je podľa zákona 124/2006 Z. z. povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci.

Konkrétne opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci:

 • písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru,
 • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami. (§ 8 ods. (1) písm. a) zákona 124/2006)

Kto je povinný poskytnúť prvú pomoc na pracovisku?

Povinnosť poskytnúť prvú pomoc má z morálneho hľadiska každý občan (teda aj pracovník) osobe, ktorá je v nebezpečenstve života alebo javí známky ohrozenia života a zdravia. Táto morálna povinnosť poskytnutia prvej pomoci má podporu v trestnom zákone, kde § 177 a § 178 hovorí o sankciách voči osobe, ktorá neposkytne prvú pomoc aj napriek skutočnosti, že sa nenachádza v bezprostrednom nebezpečenstve voči sebe alebo inej osobe.

Čiže povinnosť poskytnúť prvú pomoc má každá osoba, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci neohrozí seba alebo inú osobu.

Kto môže vykonať kurz poskytovania prvej pomoci?

Organizátor kurzu zabezpečí inštruktora kurzu, ktorý je len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný ministerstvom. (§ 2 vyhlášky 398/2010 Z. z.)

Hlavné ciele kurzu prvej pomoci:

 • Kognitívna oblasť: Získanie teoretických vedomostí potrebných na efektívne poskytovanie prvej pomoci.
 • Psychomotorická oblasť: Získanie a aplikácia praktickej zručnosti na poskytovanie prvej pomoci.
 • Afektívna oblasť: Získanie pozitívneho postoja a ochoty k poskytovaniu prvej pomoci.

ZHRNUTIE

 • Povinnosť poskytnúť prvú pomoc má každá osoba, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci neohrozí seba alebo inú osobu.
 • Zamestnávateľ je povinný v rámci prvej pomoci:
  • písomne určiť postup pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci,
  • vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci,
  • určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
  • zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami.

Naša spoločnosť Vám vie túto službu bez problémov zabezpečiť. Máme v tíme šikovných inštruktorov prvej pomoci. Viac na tomto linku : https://hasfirst.sk/prva-pomoc/

LEGISLATÍVA

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *