Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

V záujme každého zamestnávateľa by mala byť ochrana zdravia svojich zamestnancov, dodržiavanie  bezpečných postupov pri vykonávaní jednotlivých pracovných činností a udržiavanie pracovného prostredia v bezpečnom stave za účelom predchádzať pracovným úrazom.

Z dlhodobého hľadiska je zamestnávateľ povinný posudzovať vplyv pracovného prostredia a práce na zdravie svojich zamestnancov – posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Kto má povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika ?

Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia musí zabezpečiť každý zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Načo mi je posúdenie zdravotného rizika ?

Na základe tohto posúdenia zamestnávateľ musí zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Hlavnou úlohou kategorizácie prác je určenie miery rizika pri vykonávaných prácach z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Následne je zamestnávateľ povinný vykonať opatrenia na zníženie miery rizika na čo najnižšiu možnú mieru.

Tabuľka 1 Kategorizácia prác

Kategórie prácMiera rizikaPopis práce
1. kategóriaNerizikovénevzniká pracovné riziko alebo miera rizika je na akceptovateľnej úrovni,
2. kategóriaNerizikovénie je predpoklad na poškodenie zdravia ale nedá sa úplne vylúčiť nepriaznivá reakcia organizmu na prácu a pracovné prostredie, (neočakávaná reakcia organizmu)
3. kategóriaRizikovévysoká miera zdravotného rizika – nestačia technické alebo organizačné opatrenia, je potrebné vykonať špecifické opatrenia vrátane použitia OOPP,
4. kategóriaRizikovénie je možné znížiť mieru rizika na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktora práce a pracovného prostredia prekračuje limit 3. kategórie, do 4. kategórie sa práce zaraďujú len výnimočne a na obmedzený čas (najviac 1 rok)

O zaradení prác do kategórie 3. a 4. rozhoduje Regionálny úrad verejného zdravotníctva na návrh zamestnávateľa, alebo z vlastného podnetu.,

Kto môže tvoriť pracovnú zdravotnú službu ?

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú;

  • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
  • verejný zdravotník,
  • zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

Zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu z vlastných zamestnancov. Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na výkon pracovnej zdravotnej služby, zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.

LEGISLATÍVA

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *